Kabul Edilen Bildiriler

Sempozyumda sunulmuş ve düzenleme kurulu tarafından seçilmiş bildirilere ait tam metinler;

International Journal of Environment Geoinformatics

İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi / Journal of Geography 

Jeomorfolojik Araştırmalar Dergisi  (JADER) /Journal of Geomorphological Researches

dergilerinde özel sayı olarak yayınlanacaktır.

SUNUMA (SÖZLÜ + POSTER) KABUL EDİLEN BİLDİRİLER 

1 – Taşeli Platosunun Yüzey Karstı Özellikleri ve Morfolojik Gelişimi
2 – Afyonkarahisar (Seydiler) Peribacaları Jeomorfositi ve Turizm Potansiyeli
3 – Muş Havzası’nın Aktif Tektonik Özelliklerinin ve Depremselliğinin Morfometrik Analizlere Göre Değerlendirilmesi
4 – Orta Sakarya Vadisi Seki Sistemlerinin Morfometrik ve Sedimantolojik Özellikleri (İnhisar-Gemiciköy Arası, Bilecik)
5 – Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi Kullanılarak Babadağ İlçesinin (Denizli) Heyelan Duyarlılık Analizi
6 – Teos Antik Kentinde Paleocoğrafya Araştırmaları ve Jeoarkeolojik Sonuçları (Seferihisar-İzmir)
7 – Güzelhisar Çayı Deltasında Paleocoğrafya ve Jeoarkeolojik Araştırmaları (Aliağa-İzmir)
8 – Yeşilırmak Deltasının Güneyindeki Heyelan Alanları: Ağcagüney Mahallesi
9 – Yoğun Ormanlık Alanlardaki Gizlenmiş Heyelan Gerçekliği: Lidar Verilerinin Yamaç Süreçlerine Aydınlatıcı Katkısı
10 – Batı Toroslarda Bilinmeyen Bir Buzullaşma Sahası: Akdağ (Alanya)
11 – Edirne-Lalapaşa Arasının Yapısal Özelliklerinin Uygulamalı Jeomorfoloji Üzerine Etkileri
12 – Orta Toroslar’da (Manavgat Çayı-Dim Çayı Arası) Bitki Örtüsü ile Jeomorfoloji İlişkisi
13 – Kazıklıali Kanyonunda (Emli Vadisi – Aladağlar) Kaya Düşmelerinin İHA Tabanlı Analizi
14 – Doğankent Çayı Havzası’nın Yukarı Kesiminde Arazi Uygulamalı Çığ Risk Analizi
15 – Jeomorfolojik Problemlerde Jeofizik Tekniklerinin Kullanımı: Dicle Vadisi Kavs Düzlüğü Örneği (Diyarbakır Güneyi)
16 – Meydan Volkanik Alanı ve Gürgürbaba Domu Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri
17 – Van Gölü Havzasının Kuzey Doğusunda Heyelan Duyarlılık Analizi
18 – Çorlu Tren Kazası ve Alınması Gereken Uygulamalı Jeomorfolojik Dersler
19 – Göllü Polyesi Jeomorfolojisi (Tatvan-Bitlis)
20 – “Hisarlıdağ Volkanı ve Yakın Çevresinde Jeomorfolojik Birimler ile Arazi Kullanımı Arasındaki İlişki”
21 – Çermik – Çüngüş (Diyarbakır) Çevresinde Jeositler
22 – Derecik (Hakkari) Çevresinin Karst Jeomorfolojisi
23 – Değirmendere Havzası’nda (Havran/Balıkesir) Sel – Taşkın Risk Analizi
24 – Burdur-Gölhisar Havzasında Faylı Yapının Oluşumu ve Evrimi
25 – Saray İlçesinde (Tekirdağ) Çok Kriterli Karar Verme Yöntemine Göre Heyelan Analizi
26 – Türkiye’de Jeomorfoloji Açısından Doğru Bilinen Yanlışlar
27 – Jips Karstında Gelişen Bir Mağara: İncirli Mağarası (Gazimağusa – KKTC)
28 – Eskipazar (Karabük) Güneybatısındaki Çakıllı Havzası’nın Jeomorfolojik Evrimi İle Traverten Depolarının Oluşumu Arasındaki İlişkiler
29 – Büyük Konya Gölü Havzası Fosil Obrukları
30 – Ünye (Ordu) Doğusunda Örtülü Karst Topografyasina Ait İlk Gözlemler
31 – Kuvaterner İklim Değişimlerine Nehir Sistemlerinin Tepkisi: Soğuk Orta Kuşak Bölgeleri ile Türkiye Arasında Bir Karşılaştırma
32 – Yeşilırmak Deltasında (Samsun) İnsan Kaynaklı Jeomorfolojik Süreçler
33 – White Hydromagnesite South Beaches in Lake Salda and Protection of Natural Self-Cleaning Mechanism
34 – Türkiye’de Ölümcül Heyelanların Dağılımında Topoğrafik ve İklimsel Faktörlerin Rolü
35 – Akçay Havzası’nda Tandem-X12m. Sayısal Yükselti Modeli (Sym) Tabanlı Toprak Erozyonu Tespiti
36 – Hatay’da Antropojen Kıyı Çizgisi
37 – Landsat 7 ETM Uydu Görüntüleri Kullanarak Otomatik Yöntemlerle Bingöl-Karlıova Arası Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ)’nun Çizgiselliklerinin Belirlenmesi
38 – “Zandi Dere Havzası (Yeşilburç Vadisi, Niğde) Morfografik ve Morfotektonik Özellikleri”
39 – Melendiz Nehri Vadisinin Jeomorfolojik Evrimi, Kapadokya
40 – İç Anadolu Bölgesi Pliyosen Endoreyik Havzalarının Kızılırmak Nehri Tarafından Kapılma Süreci
41 – Paleocoğrafya Araştırmaları Açısından Gâvur Gölü (Kahramanmaraş) ve Önemi
42 – Kuzey Batı Anadolu’da Yerleşme Tarihine Palinolojik Verilerle Bakış
43 – Orta Toroslar Geç Pleistosen 36Cl Buzul Jeokronolojisi ve PISM Buzul Akış Modeli
44 – Büyük Kafkas Dağları Üzerindeki Heyelanların Oluşumu, Dağılış Deseni ve Dinamikleri
45 – Jeomorfoturizm Açısından Emecik Kanyonu / Şelalesi (Çameli / Denizli)
46 – Kırşehir’in Kuruluş Yerinin Jeolojik ve Jeomorfolojik Özelliklerinden Kaynaklanan Sorunlar
47 – Sındırgı Hisaralan Traverten Bacaları ve Taraçalarının Jeomorfolojik Miras Değeri ve Jeoturizm Potansiyeli
48 – Sağlık Mahallesi Heyelanı, Aybastı / Ordu
49 – Volkanizmanın Jeofizik Belirtileri
50 – Nemrut Volkanik Dağının (Bitlis, Türkiye) Havadan Manyetik Verilerle Araştırılması
51 – Arazi ve Şehir Planlamasında Sismik Mikrobölgeleme
52 – Jeomorfolojik Çalışmalarda Elektrik Özdirenç Yöntemi ile Jeofizik Araştırmalar
53 – Alüvyon Kalınlığı ve Yeraltısuyu Derinliği Hesaplamaları Yerradarı Ölçümleri
54 – Gediz Nehri Flüviyal Dinamiklerinin Holosen Volkanizmasına Tepkileri; Kula Volkanik Yöresi
55 – Jeokoruma ve Jeopark Uygulamalarında Coğrafyacıların Yeri ve Önemi
56 – Jeomorfolojik, Klimatik ve Antropojenik Faktörler Açısından Ilıcalar (Erzin-Hatay) Selinin (2014) Değerlendirilmesi
57 – Horseshoe Adası Buzullaşma Tarihçesi; Batı Antarktika Yarımadası
58 – Kozmojenik 36Cl ve Radyokarbon (14C) İzotopları ile Erciyes Volkanı’ında Geç Pleistosen – Erken Holosen Lav Akıntılarının Tarihlendirilmesi ve Patlama Sırasında Açığa Çıkan Klor Gazının Tespiti
59 – Kahramanmaraş Şehri Sel ve Taşkın Duyarlılık Analizi ve Öngörüler
60 – Strato-Volkanlarda Jeomorfolojik Evrim: Etrüsk Dağı Örneği
61 – Aydın Bloğu’nun (Menderes Masifi) Güney Yamacı Boyunca Diferansiyel Tektonik Aktivite: Akarsu Taraçaları ve Alüvyal Fanların Optik Uyarımlı Lüminesans Tarihlendirilmesinden Çıkarımlar
62 – Zonguldak Kara Elmas UNESCO Jeopark Fizibilite Projesi Ön Bulguları
63 – Delta Jeomorfolojisinde Drone Kullanımı: Bakırçay Deltası Örneği
64 – Gökova Körfezi Kıyılarında Depremlerle Yükselmiş Kıyılar: Aktif Tektonik Ve Sismik Tehlike Açısından Çıkarımlar
65 – Jeomorfolojide Lojistik Regresyon Uygulamaları
66 – Kasei Vadisi’nin Jeomorfolojik Evrimi; Mars’ta Buzul, Kıyı, Yamaç Süreçlerinin Karşılıklı Etkileşimi ile ilgili Çıkarımlar
67 – Saklıkapı Kanyonu (Elazığ)
68 – Hidrolik Modelleme Yöntemi ile Yıldırım Çayı Havzasında Taşkın Risk Analizi
69 – Sultansazlığı (Kayseri) ve Çevresinin Holosen Dönemi Paleoiklim Özellikleri: Mikro XRF Sonuçları
70 – Yayla Gölü (Denizli-Buldan) ve Çevresinin Son 20 Bin Yıla Ait Paleoekolojik Özellikleri; Ön Sonuçlar
71 – Meriç Nehri Yatak İçi Kum Alımının Jeomorfolojik Değerlendirmesi
72 – Fosil Diyatom Analizi Işığında Kayseri Çevresinde Son 2000 Yıldaki Paleoortam Değişimleri: İlk Bulgular
73 – Yelten Sazlığı (Antalya-Korkuteli) ve Çevresinin Holosen Dönemi Paleovejetasyonu ve Paleoiklimi
74 – Bartın Çayı Havzasında Taşkın Karakteristiklerinin Zamansal Değişimleri
75 – Kösemehmet Bataklığı (Erzurum) Sedimanlarının Zamana Bağlı İz Metal Kaynaklı Ekolojik Risk Değerlendirmelerine Ait Ön Bulgular
76 – Badavut (Ayvalık – Balıkesir) Kıyı Şeridindeki Yalıtaşlarının Taramalı Elektron Mikroskop Analizi: Ön Bulgular
77 – Arazi Kullanımı ile Eğim ve Yükselti Özellikleri Arasındaki İlişki: Karesi İlçesi (Balıkesir) Örneği
78 – Engizek Dağı ve Çevresinin (Kahramanmaraş) Jeomorfolojisi
79 – Yeni Jeofiziksel Bulgulara Göre İznik Gölü’nde MS 740 Depreminin Yalıtaşlarındaki İzi
80 – OSL ve Paleomanyetik Veriler Işığında Şile Eolinitinde Brunhes-Matuyama Sınırı ve Anlamı
81 – Muş Havzası ve Yakın Çevresinde Güncel Morfodinamik Süreçler
82 – Kemerli Dağ Heyelanının (Tortum Heyelan Set Gölü) Jeomorfolojisi
83 – Erkilet Taşhan Mahallesi (Kocasinan/Kayseri) Heyelanının Coğrafi Analizi
84 – Geyik Dağı Üzerindeki Karstik Şekillerin Dağılışı ve Yönelimleri Üzerinde Yapısal Unsurların Etkisi
85 – İhsaniye (Afyonkarahisar) ve Yakın Çevresinin Jeoturizm Potansiyeli
86 – Gölalan Şelalesi
87 – Yenişehir (Diyarbakır) Merkez İlçesinde Arazi Kullanımı İle Jeomorfoloji Arasındaki İlişki
88 – Emirler Köyü Mevkii Heyelan Sahası
89 – Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) Destek – Alparslan Köyleri (Amasya) Arasindaki Kesiminin Tektonik Jeomorfolojisi
90 – Taşkın Risk Analizlerinde Kullanılan Uzmana Dayalı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi’nin Tutarlılığı Hakkında Bir Değerlendirme: Pehlivanköy (Kırklareli) İlçesi Örneği
91 – Antalya Falezlerinde Arazi Kullanımı ve Uygulamalı Jeomorfoloji Sorunları
92 – “Elmalı’da (Antalya) Yağışın Tetiklediği Sel, Taşkın ve Çamur Akıntısı Afetlerinin (06 – 07 Ağustos 2018) Jeomorfolojik Analizi ”
93 – Samsun’da Jeomorfositlere Bir Örnek; Kabaceviz Şelaleleri
94 – Savcılı Kurutlu Köyü ve Çevresinin Fiziki Coğrafya ve Paleocoğrafya Özellikleri
95 – Dicle Nehri Vadisinde Bir Doğa Yürüyüşü Alanı (Oymataş Köyü – Hasankeyf İlçesi Arası)
96 – Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) ile Bingöl Merkez İlçede (Bingöl) Depreme Duyarlı Alanların Belirlenmesi
97 – İron (Sazlıkbaşı) Sazlığı’nın (Bitlis) Oluşumunda Jeomorfolojik Süreçlerin Etkisi
98 – Türkiye’de Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflarının Mekânsal Dağılışı
99 – Sarıyar (Gilindirez) Deresi Havzası’nın (Erdemli-Mersin) Flüvyal Jeomorfolojisi
100 – Gökçeada’nın Jeomorfolojik Özelliklerinin Klimatolojik Afetlere Etkisi
101 – Ceyhan (Adana) Kent Planlamasının Temel Coğrafi Bileşenleri
102 – Melen Çayı Havzasının ( Düzce ) Taşkın Risk Analizi
103 – Biga İlçesinde Yerleşmelerin Dağılışı ile Jeomorfolojik Etkenlerin İlişkisi
104 – Polyelerde İnsan Müdahalesine Örnek; Kızılca (Tavas/Denizli) Polyesi
105 – Çevre Tarihi Bağlamında Avrupa ve Küçük Buzul Çağı
106 – Belediyelerde Jeomorfolojiye Olan İhtiyaç ve Jeomorfolog Yeterlilikleri
107 – Jeomorfolog Ulusal Meslek Standartı ve Yeterlilikler
108 – Jeomorfolog ve/ya da Coğrafyacıların Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarındaki İstihdam Olanaklarının ve Olası Katkılarının Mesleki Tanınırlık ve Yeterlilikler ile Var Olan Gerçek Katkılar Dikkate Alınarak Değerlendirilmesi
109 – Jeomorfoloji, Jeomorfolog ve MTA
110 – Yerel Yönetimlerde Jeomorfoloji ve Jeomorfolog Mesleğinin İş Potansiyeli ve Uygulamaları
111 – Jeomorfoloji Eğitiminde Arazi Çalışmalarının Önemi
112 – Jeomorfoloji Eğitiminde Laboratuvar Teknikleri
113 – Türkiye’deki Jeomorfoloji Eğitimi Hakkında Tespit ve Değerlendirme