Kabul Edilen Bildiriler

Taşeli Platosunun Yüzey Karstı Özellikleri ve Morfolojik Gelişimi
Afyonkarahisar (Seydiler) Peribacaları Jeomorfositi ve Turizm Potansiyeli
Muş Havzası’nın Aktif Tektonik Özelliklerinin ve Depremselliğinin Morfometrik Analizlere Göre Değerlendirilmesi
Orta Sakarya Vadisi Seki Sistemlerinin Morfometrik ve Sedimantolojik Özellikleri (İnhisar-Gemiciköy Arası, Bilecik)
Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi Kullanılarak Babadağ İlçesinin (Denizli) Heyelan Duyarlılık Analizi
Teos Antik Kentinde Paleocoğrafya Araştırmaları ve Jeoarkeolojik Sonuçları (Seferihisar-İzmir) 
Güzelhisar Çayı Deltasında Paleocoğrafya ve Jeoarkeolojik Araştırmaları (Aliağa-İzmir) 
Yeşilırmak Deltasının Güneyindeki Heyelan Alanları: Ağcagüney Mahallesi
Yoğun Ormanlık Alanlardaki Gizlenmiş Heyelan Gerçekliği: Lidar Verilerinin Yamaç Süreçlerine Aydınlatıcı Katkısı
Batı Toroslarda Bilinmeyen Bir Buzullaşma Sahası: Akdağ (Alanya)
Edirne-Lalapaşa Arasının Yapısal Özelliklerinin Uygulamalı Jeomorfoloji Üzerine Etkileri
Orta Toroslar’da (Manavgat Çayı-Dim Çayı Arası) Bitki Örtüsü ile Jeomorfoloji İlişkisi
Kazıklıali Kanyonunda (Emli Vadisi – Aladağlar) Kaya Düşmelerinin İHA Tabanlı Analizi
Doğankent Çayı Havzası’nın Yukarı Kesiminde Arazi Uygulamalı Çığ Risk Analizi
Jeomorfolojik Problemlerde Jeofizik Tekniklerinin Kullanımı: Dicle Vadisi Kavs Düzlüğü Örneği (Diyarbakır Güneyi)
Meydan Volkanik Alanı ve Gürgürbaba Domu Çevresinin Jeomorfolojik Özellikleri
Van Gölü Havzasının Kuzey Doğusunda Heyelan Duyarlılık Analizi
Çorlu Tren Kazası ve Alınması Gereken Uygulamalı Jeomorfolojik Dersler
Göllü Polyesi Jeomorfolojisi (Tatvan-Bitlis)
Hisarlıdağ Volkanı ve Yakın Çevresinde
Jeomorfolojik Birimler ile Arazi Kullanımı Arasındaki İlişki
Çermik – Çüngüş (Diyarbakır) Çevresinde Jeositler
Derecik (Hakkari) Çevresinin Karst Jeomorfolojisi
Değirmendere Havzası’nda (Havran/Balıkesir) Sel – Taşkın Risk Analizi
Burdur-Gölhisar Havzasında Faylı Yapının Oluşumu ve Evrimi
Saray İlçesinde (Tekirdağ) Çok Kriterli Karar Verme Yöntemine Göre Heyelan Analizi
Türkiye’de Jeomorfoloji Açısından Doğru Bilinen Yanlışlar
Jips Karstında Gelişen Bir Mağara: İncirli Mağarası (Gazimağusa – KKTC)
Eskipazar (Karabük) Güneybatısındaki Çakıllı Havzası’nın Jeomorfolojik Evrimi İle Traverten Depolarının Oluşumu Arasındaki İlişkiler
Büyük Konya Gölü Havzası Fosil Obrukları
Ünye (Ordu) Doğusunda Örtülü Karst Topografyasina Ait İlk Gözlemler
Kuvaterner İklim Değişimlerine Nehir Sistemlerinin Tepkisi: Soğuk Orta Kuşak Bölgeleri ile Türkiye Arasında Bir Karşılaştırma
Yeşilırmak Deltasında (Samsun) İnsan Kaynaklı Jeomorfolojik Süreçler
White Hydromagnesite South Beaches  in Lake Salda and Protection of Natural Self-Cleaning Mechanism
Türkiye’de Ölümcül Heyelanların Dağılımında Topoğrafik ve İklimsel Faktörlerin Rolü
Akçay Havzası’nda Tandem-X12m. Sayısal Yükselti Modeli (Sym) Tabanlı Toprak Erozyonu Tespiti
Hatay’da Antropojen Kıyı Çizgisi
Landsat 7 ETM Uydu Görüntüleri Kullanarak Otomatik Yöntemlerle Bingöl-Karlıova Arası Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ)’nun Çizgiselliklerinin Belirlenmesi
Zandi Dere Havzası (Yeşilburç Vadisi, Niğde)
Morfografik ve Morfotektonik Özellikleri
Melendiz Nehri Vadisinin Jeomorfolojik Evrimi, Kapadokya
İç Anadolu Bölgesi Pliyosen Endoreyik Havzalarının Kızılırmak Nehri Tarafından Kapılma Süreci 
Paleocoğrafya Araştırmaları Açısından Gâvur Gölü (Kahramanmaraş) ve Önemi
Kuzey Batı Anadolu’da Yerleşme Tarihine Palinolojik Verilerle Bakış
Orta Toroslar Geç Pleistosen 36Cl Buzul Jeokronolojisi ve PISM Buzul Akış Modeli
Büyük Kafkas Dağları Üzerindeki Heyelanların Oluşumu, Dağılış Deseni ve Dinamikleri
Jeomorfoturizm Açısından Emecik Kanyonu / Şelalesi (Çameli / Denizli)
Kırşehir’in Kuruluş Yerinin Jeolojik ve Jeomorfolojik Özelliklerinden Kaynaklanan Sorunlar
Sındırgı Hisaralan Traverten Bacaları ve Taraçalarının Jeomorfolojik Miras Değeri ve Jeoturizm Potansiyeli
Sağlık Mahallesi Heyelanı, Aybastı / Ordu
Volkanizmanın Jeofizik Belirtileri
Nemrut Volkanik Dağının (Bitlis, Türkiye) Havadan Manyetik Verilerle Araştırılması
Arazi ve Şehir Planlamasında Sismik Mikrobölgeleme
Jeomorfolojik Çalışmalarda Elektrik Özdirenç Yöntemi ile Jeofizik Araştırmalar
Alüvyon Kalınlığı ve Yeraltısuyu Derinliği Hesaplamaları Yerradarı Ölçümleri 
Gediz Nehri Flüviyal Dinamiklerinin Holosen Volkanizmasına Tepkileri; Kula Volkanik Yöresi
Jeokoruma ve Jeopark Uygulamalarında Coğrafyacıların Yeri ve Önemi
Jeomorfolojik, Klimatik ve Antropojenik Faktörler Açısından Ilıcalar (Erzin-Hatay) Selinin (2014) Değerlendirilmesi
Horseshoe Adası Buzullaşma Tarihçesi; Batı Antarktika Yarımadası
Kozmojenik 36Cl ve Radyokarbon (14C) İzotopları ile Erciyes Volkanı’ında Geç Pleistosen – Erken Holosen Lav Akıntılarının Tarihlendirilmesi ve Patlama Sırasında Açığa Çıkan Klor Gazının Tespiti
Kahramanmaraş Şehri Sel ve Taşkın Duyarlılık Analizi ve Öngörüler
Strato-Volkanlarda Jeomorfolojik Evrim: Etrüsk Dağı Örneği
Aydın Bloğu’nun (Menderes Masifi) Güney Yamacı Boyunca Diferansiyel Tektonik Aktivite: Akarsu Taraçaları ve Alüvyal Fanların Optik Uyarımlı Lüminesans Tarihlendirilmesinden Çıkarımlar
Zonguldak Kara Elmas UNESCO Jeopark Fizibilite Projesi Ön Bulguları
Delta Jeomorfolojisinde Drone Kullanımı: Bakırçay Deltası Örneği
Gökova Körfezi Kıyılarında Depremlerle Yükselmiş Kıyılar: Aktif Tektonik Ve Sismik Tehlike Açısından Çıkarımlar
Jeomorfolojide Lojistik Regresyon Uygulamaları
Kasei Vadisi’nin Jeomorfolojik Evrimi; Mars’ta Buzul, Kıyı, Yamaç Süreçlerinin Karşılıklı Etkileşimi ile ilgili Çıkarımlar
Saklıkapı Kanyonu (Elazığ)
Hidrolik Modelleme Yöntemi ile Yıldırım Çayı Havzasında Taşkın Risk Analizi
Sultansazlığı (Kayseri) ve Çevresinin Holosen Dönemi Paleoiklim Özellikleri: Mikro XRF Sonuçları
Yayla Gölü (Denizli-Buldan) ve Çevresinin Son 20 Bin Yıla Ait Paleoekolojik Özellikleri; Ön Sonuçlar
Meriç Nehri Yatak İçi Kum Alımının Jeomorfolojik Değerlendirmesi
Fosil Diyatom Analizi Işığında Kayseri Çevresinde Son 2000 Yıldaki Paleoortam Değişimleri: İlk Bulgular
Yelten Sazlığı (Antalya-Korkuteli) ve Çevresinin Holosen Dönemi Paleovejetasyonu ve Paleoiklimi
Bartın Çayı Havzasında Taşkın Karakteristiklerinin Zamansal Değişimleri
Kösemehmet Bataklığı (Erzurum) Sedimanlarının Zamana Bağlı İz Metal Kaynaklı Ekolojik Risk Değerlendirmelerine Ait Ön Bulgular
Badavut (Ayvalık – Balıkesir) Kıyı Şeridindeki Yalıtaşlarının Taramalı Elektron Mikroskop Analizi: Ön Bulgular
Arazi Kullanımı ile Eğim ve Yükselti Özellikleri Arasındaki İlişki: Karesi İlçesi (Balıkesir) Örneği
Engizek Dağı ve Çevresinin (Kahramanmaraş) Jeomorfolojisi
Yeni Jeofiziksel Bulgulara Göre İznik Gölü’nde MS 740 Depreminin Yalıtaşlarındaki İzi
OSL ve Paleomanyetik Veriler Işığında Şile Eolinitinde Brunhes-Matuyama Sınırı ve Anlamı
Muş Havzası ve Yakın Çevresinde Güncel Morfodinamik Süreçler
Kemerli Dağ Heyelanının (Tortum Heyelan Set Gölü) Jeomorfolojisi
Erkilet Taşhan Mahallesi (Kocasinan/Kayseri) Heyelanının Coğrafi Analizi
Geyik Dağı Üzerindeki Karstik Şekillerin Dağılışı ve Yönelimleri Üzerinde Yapısal Unsurların Etkisi
İhsaniye (Afyonkarahisar) ve Yakın Çevresinin Jeoturizm Potansiyeli
Gölalan Şelalesi
Yenişehir (Diyarbakır) Merkez İlçesinde Arazi Kullanımı İle Jeomorfoloji Arasındaki İlişki 
Emirler Köyü Mevkii Heyelan Sahası
Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun (KAFZ) Destek – Alparslan Köyleri (Amasya) Arasindaki Kesiminin Tektonik Jeomorfolojisi
Taşkın Risk Analizlerinde Kullanılan Uzmana Dayalı Çok Kriterli Karar Verme Yöntemi’nin Tutarlılığı Hakkında Bir Değerlendirme: Pehlivanköy (Kırklareli) İlçesi Örneği
Antalya Falezlerinde Arazi Kullanımı ve Uygulamalı Jeomorfoloji Sorunları
Elmalı’da (Antalya) Yağışın Tetiklediği Sel, Taşkın ve Çamur Akıntısı Afetlerinin (06 – 07 Ağustos 2018)
 Jeomorfolojik Analizi 
Samsun’da Jeomorfositlere Bir Örnek; Kabaceviz Şelaleleri
Savcılı Kurutlu Köyü ve Çevresinin Fiziki Coğrafya ve Paleocoğrafya Özellikleri
Dicle Nehri Vadisinde Bir Doğa Yürüyüşü Alanı (Oymataş Köyü – Hasankeyf İlçesi Arası)
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Analitik Hiyerarşi Yöntemi (AHY) ile Bingöl Merkez İlçede (Bingöl) Depreme Duyarlı Alanların Belirlenmesi
İron (Sazlıkbaşı) Sazlığı’nın (Bitlis) Oluşumunda Jeomorfolojik Süreçlerin Etkisi
Türkiye’de Arazi Kullanım Kabiliyet Sınıflarının Mekânsal Dağılışı
Sarıyar (Gilindirez) Deresi Havzası’nın (Erdemli-Mersin) Flüvyal Jeomorfolojisi
Gökçeada’nın Jeomorfolojik Özelliklerinin Klimatolojik Afetlere Etkisi
Ceyhan (Adana) Kent Planlamasının Temel Coğrafi Bileşenleri
Melen Çayı Havzasının ( Düzce ) Taşkın Risk Analizi
Biga İlçesinde Yerleşmelerin Dağılışı ile Jeomorfolojik Etkenlerin İlişkisi
Polyelerde İnsan Müdahalesine Örnek; Kızılca (Tavas/Denizli) Polyesi
Çevre Tarihi Bağlamında Avrupa ve Küçük Buzul Çağı
Belediyelerde Jeomorfolojiye Olan İhtiyaç ve
Jeomorfolog Yeterlilikleri
Jeomorfolog Ulusal Meslek Standartı ve Yeterlilikler
Jeomorfolog ve/ya da Coğrafyacıların Tarım ve Orman Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bağlı Kuruluşlarındaki İstihdam Olanaklarının ve Olası Katkılarının Mesleki Tanınırlık ve Yeterlilikler ile Var Olan Gerçek Katkılar Dikkate Alınarak Değerlendirilmesi
Jeomorfoloji, Jeomorfolog ve MTA
Yerel Yönetimlerde Jeomorfoloji ve Jeomorfolog Mesleğinin İş Potansiyeli ve Uygulamaları
Jeomorfoloji Eğitiminde Arazi Çalışmalarının Önemi
Jeomorfoloji Eğitiminde Laboratuvar Teknikleri
Türkiye’deki Jeomorfoloji Eğitimi Hakkında Tespit ve Değerlendirme
Başa dön